Tên gói cước

Phí đăngký/gia hạn

Ưu đãi trong gói

EzCom120Plus*

120.000đ/tháng

Sử dụng 60GB Data tốc độ cao,hết lưu lượng, hạ băng thông ở tốc độ 128/64 kbps.

EzCom160Plus*

160.000đ/tháng

Sử dụng 90GB Data tốc độ cao,hết lưu lượng, hạ băng thông ở tốc độ 128/64 kbps.

EzCom200Plus*

200.000đ/tháng

Sử dụng 120GB Data tốc độ cao,hết lưu lượng, hạ băng thông ở tốc độ 128/64 kbps.

EzCom300*

300.000đ/tháng

Sử dụng 10GB Data/ngày ở tốc độ cao,hết lưu lượng hạ băng thông ở tốc độ 128/64 kbps.

EzCom300Plus*

300.000đ/tháng

Sử dụng 300GB Data ở tốc độ cao,hết lưu lượng hạ băng thông ở tốc độ 128/64 kbps.

EzCom400*

400.000đ/tháng

Sử dụng 15GB Data/ngày ở tốc độ cao,hết lưu lượng hạ băng thông ở tốc độ 128/64 kbps.

EzCom500*

500.000đ/tháng

Sử dụng 20GB Data/ngày ở tốc độ cao,hết lưu lượng hạ băng thông ở tốc độ 128/64 kbps.

EzCOM90**

90.000đ/tháng

1GB/ngày

EzCOM120**

120.000đ/tháng

2GB/ngày

EzCOM160**

160.000đ/tháng

3GB/ngày

EzCOM200**

200.000đ/tháng

4GB/ngày.

 (*) Theo tháng Dương lịch
 (**)Sau khi thuê bao sử dụng hết lưu lượng tốc độ cao, thuê bao tiếp tục sử dụng Data ở tốc độ thấp hơn (128Kbps/64Kbps). Áp dụng trong 24 tháng kể từ tháng hòa mạng