TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 108x, 8011xxx

(Dịch vụ giá trị gia tăng của VNPT Đồng Nai)

STT

Tên chỉ tiêu

Tiêu chuẩn

Ghi chú

1

Độ khả dụng dịch vụ

>99.5%

 

2

 

Tỷ lệ cuộc gọi tới dịch vụ chiếm mạch thành công và nhận được tín hiệu trả lời của điện thoại viên trong vòng 60 giây

>95%

 

 

3

Khiếu nại của khách hàng

 

 

Khiếu nại của khách hàng bằng văn bản về chất lượng dịch vụ (tỷ lệ khiếu nại/100 khách hàng/3 tháng)

<0.25

 

Hồi âm khiếu nại của khách hàng (trong vòng 02 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhàn khiếu nại)

100%

 

 

4

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng

 

 

Thời gian cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng bằng nhân công qua số điện thoại 800126.

24 h

 

Tỷ lệ cuộc gọi tới dịch vụ hỗ trợ khách hàng chiếm mạch thành công và nhận được tín hiệu trả lời của điện thoại viên trong vòng 60 giây

>80%