Lễ ký kết tại UBND thành phố Long Khánh

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và chuyển đổi số tại UBND thành phố Long Khánh