Chăm sóc Khách hàng di động trả trước

Chăm sóc Khách hàng di động trả trước

Chương trình chăm sóc khách hàng

vật phẩm là 1 phiếu xăng trị giá 20.000đ/1 thuê bao

Khách hàng dịch vụ di động trả trước khóa 1 chiều,

2 chiều (1C/2C) kích hoạt sử dụng lại

Từ ngày 01/07/2022 đến hết ngày 30/09/2022